Συμβουλευτική Υποστήριξη Γονέων

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης των γονέων προωθούν την σύναψη ποιοτικών σχέσεων με τα παιδιά τους. Η κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών γίνεται πλήρως κατανοητή μέσα από την εξέταση του ευρύτερου περιβάλλοντός τους, καθώς τόσο η οικογένεια, όσο και το σχολείο ως κοινωνικοί θεσμοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωσή τους ως λειτουργικές κοινωνικές μονάδες.

Εδραίωση θετικού κλίματος μέσα στη δομή της οικογένειας

Οι αλληλεπιδράσεις μέσα στην οικογένεια επηρεάζουν συνεχώς τα μέλη της γι’ αυτό και η ψυχολόγος προσπαθεί να εδραιώσει το αίσθημα μίας θετικής συνεργασίας με τους γονείς, καθώς και ένα θετικό κλίμα μέσα στη δομή της οικογένειας που θα προάγει τη μάθηση και την υγιή ανάπτυξη των παιδιών, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τρόπους ενημέρωσης και υποστήριξης, όπως επιμορφωτικές συναντήσεις και ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής.

Αποδοχή παιδιού

Οι γονείς που αποδέχονται το παιδί τους με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, επικεντρώνονται στα θετικά στοιχεία και στην πρόοδο του και δεν εστιάζουν στις αποτυχίες του. Αντίθετα, μη ρεαλιστικές απαιτήσεις ή υπερπροστασία του παιδιού με την υπερβολική μείωση των απαιτήσεων από το παιδί και τον υπερβολικό εγκωμιασμό των επιτευγμάτων του, μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη στην επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανάπτυξής του.

Μείωση άγχους και ενεργός συμμετοχή

Ειδικότερα για τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, Μαθησιακές Δυσκολίες, Συναισθηματικές Διαταραχές αλλά και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας, σημαντική κρίνεται και η αξιολόγηση και η συμβουλευτική υποστήριξη της οικογένειας του παιδιού. Οφείλουν να κατανοήσουν ότι σε καμία περίπτωση δε φέρουν οι ίδιοι καμία ευθύνη για την ιδιαιτερότητα του παιδιού τους, αλλά ότι αντίθετα, μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά σε ένα εκπαιδευτικό και θεραπευτικό πρόγραμμα καταρτισμένο για το παιδί τους, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη βελτίωση της συμπεριφοράς του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μείωση του άγχους και της έντασης που βιώνουν στην καθημερινή συναλλαγή με το παιδί τους, τα επίπεδα των οποίων έχουν διαπιστωθεί ιδιαίτερα υψηλά.